AKTUALITY

Informace pro klienty mající pohledávky za společností skupiny Premiot

05.2023

ENERGETICKÝ HOLDING MALINA a.s. JE V INSOLVENCI – CO DÁL?

NENÍ TO KONEC! POMŮŽEME VÁM!

Vážení,

v insolvenčním rejstříku byl zveřejněn návrh na povolení reorganizace společnosti Energetický Holding Malina a.s. (EHM). Bohužel se stalo to, co se dalo, vzhledem k aktuální situaci, očekávat.

Naše advokátní kancelář návrh dlužníka obratem prostudovala a je připravena zákazníkům EHM poskytnout kvalitní právní pomoc, a to za účelem vymožení nároků. Dle návrhu dlužníka chce tento svůj úpadek řešit formou reorganizace, tedy společnost by neměla zaniknout, ale podle reorganizačního plánu by měla dokončit své stávající zakázky. Reorganizační plán však musí být schválen schůzí věřitelů.

Je důležité si hned na začátku uvědomit, že insolvence tedy nemusí být konec. Vaše peníze nemusí být ztraceny v nedohlednu. Naše kancelář zastupuje více než 1700 klientů v insolvenčním řízení dlužníka GROWING WAY s.r.o. vedené u Městského soudu v Praze, pod č.j. MSPH 89 INS 19990/2021 (www.pomocklientumgrowing.cz). V tomto řízení i díky naší advokátní kanceláři, klienti získají více než 70% svých pohledávek, což je nadstandardní uspokojení v rámci insolvence v případě konkurzu.

Ani v insolvenčním řízení dlužníka EHMalina, není třeba házet flintu do žita. Důležité je, jaký je objem majetku a závazků dlužníka EHM, a zda bude schváleno řešení úpadku formou reorganizace, resp. zda následně dojde ke schválení reorganizačního plánu, či bude prohlášen konkurz. Tyto skutečnosti ukáže čas. Ať tak nebo tak, nejdůležitější je nyní pro všechny zákazníky EHM (věřitele), přihlásit ve stanovené lhůtě 2 měsíců od rozhodnutí o úpadku, své nároky do insolvenčního řízení PŘIHLÁŠKOU POHLEDÁVKYPokud tak neučiníte, Vaše nároky Vám nikdo v insolvenci neuhradí!

Váš případ posoudíme a přihlášku pohledávky Vám vyhotovíme a odešleme soudu. Jsme připraveni Vám poskytnout zastupování v insolvenčním řízení a kvalitní právní služby.

Neváhejte se na nás obrátit!

Je to jednoduché, klikněte zde, či v úvodu stránky na sekci: CHCI PODAT PŘIHLÁŠKU DO INSOLVENCE. 

Další postup a nové informace sledujte dále v sekci AKTUALITY na tomto webu, případně nás kontaktujte na KONTAKTECH uvedených výše.

V úctě

Tým KubicaPartners s.r.o., Advokátní kancelář

16.04.2024

Aktuální sdělení

Vážení věřitelé společností ze skupiny Premiot,

jak je Vám jistě známo, do skupiny Premiot patří více než 50 společností. Seznam hlavních společností naleznete na našem webu. V rámci naší kanceláře zastupujeme klienty, kteří mají pohledávky napříč celou skupinou. Jednotlivá řízení jsou v různém stavu. Některé společnosti jsou již v insolvenci, u jiných to bohužel očekáváme. Aktuální stav insolvenčních řízení naleznete zde .

Zejména věnujte pozornost tomu, že lhůta pro přihlášení pohledávek běží aktuálně zejména v insolvenčním řízení společnosti PREMIOT obchodní, a to do 13.5.2024, dále v ins. řízení Česká žula Strojní II. s.r.o. do 21.5.2024, Česká Žula Strojní IV. s.r.o. do 27.5.2024 a také u Premium Data Systems II. s.r.o., a to do 20.5.2024.

U společnosti Premiot Group, a.s., IČO: 04405030 došlo k uplynutí základní lhůty k přihlášení pohledávek věřitelů, nicméně je nutno dodat, že uvedená lhůta byla závazná toliko pro „domácí“ věřitele. Pokud jste zahraničním a zatím Vám nebyla doručena výzva insolvenčního soudu s uvedením zvláštní lhůty k podání přihlášky pohledávky, i nadále máte možnost se do insolvenčního řízení se svým nárokem zapojit. V případě zájmu o využití našich služeb viz (chci právní zastoupení) . Na den 29.05.2024 je nařízeno přezkumné jednání, v rámci kterého budou insolvenčním správcem posuzovány přihlášky pohledávek. Jejich seznam bude vyvěšen na webových stránkách insolvenčního rejstříku nejméně 15 dní před stanoveným termínem. U přezkumného jednání bude insolvenční správce přihlášené nároky buď zjišťovat (uznávat), nebo je popírat. Nároky zjištěné u přezkumného jednání budou zařazeny do uspokojení v rámci insolvenčního řízení a budou uspokojeny, jakmile bude majetek dlužníka zpeněžen a nebudou další překážky pro podání konečné zprávy. Ze strany insolvenčního správce nebyl dosud předložen soupis majetkové podstaty dlužníka.

U společnosti PREMIOT realitní, a.s., IČO: 10865250 , došlo rovněž k uplynutí lhůty k přihlášení pohledávek, nicméně je nutno dodat, že platí obdobná situace jako u společnosti Premiot Group, a.s. – tedy, že uvedená lhůta byla závazná toliko pro „domácí“ věřitele. Pokud jste zahraničním věřitelem, i nadále máte možnost se do insolvenčního řízení se svým nárokem zapojit. Přezkumné jednání je nařízeno na den16.05.2024. Dle soupisu majetkové podstaty dlužníka je v jeho majetku celkem 117.927.345,- Kč, zejména v pohledávkách za dalšími subjekty skupiny Premiot.

U společnosti PREMIOT obchodní, a.s., IČO: 06600204 došlo dne 11.03.2024 ke zjištění úpadku společnosti. Věřitelé společnosti mohou do 13.05.2024 uplatňovat své splatné i nesplatné nároky prostřednictvím přihlášky pohledávky do insolvenčního řízení. V případě zájmu o využití našich služeb viz (chci právní zastoupení).Dle sdělení insolvenčního správce dlužník neposkytuje potřebnou součinnost. Aktuálně byl sepsán majetek dlužníka v celkové výši 45.552.749,56 Kč, z kterých podstatná část představují pohledávky dlužníka za dalšími subjekty skupiny Premiot.

Stav u ostatních společností můžete sledovat v insolvenčním rejstříku na www.justice.cz případně na našich stránkách https://www.pomocklientumskupinypremiot.cz/aktualni-stav-insolvencnich-rizeni/

Za naši kancelář monitorujeme stavy u všech jednotlivých společností a volíme pro klienty co nejefektivnější postup při vymáhání jejich pohledávek.

Dovolujeme si touto cestou upozornit klienty Premiotu na nutnost přihlášení pohledávek i nesplatných, neboť i tyto musí být v propadné lhůtě přihlášeny do jednotlivých insolvenčních řízení! Lhůta pro přihlášení pohledávek běží od rozhodnutí o úpadku a činí 2 měsíce. V případě zahraničních věřitelů započne plynout 2 měsíční lhůta od doručení výzvy insolvenčního soudu takovému věřiteli. Přihlášky pohledávek můžete podávat i před rozhodnutím o úpadku. Vždy je důležité řádně posoudit, kdo je Vaším dlužníkem!

Pokud máte zájem o naše právní služby, postupujte prosím podle pokynů v sekci „Chci právní zastoupení“ na těchto stránkách. Neváhejte se na nás obrátit o informace.

V úctě

Tým AK KubicaPartners s.r.o., Advokátní kancelář

20.11.2023

Aktuální sdělení

Vážení,

rádi bychom Vás informovali o některých aktualitách souvisejících s insolvenčními řízeními společností ze skupiny Premiot. Jak je Vám jistě známo do skupiny Premiot patří více než 50 společností. Seznam hlavních společností naleznete na našem webu.

V rámci naší kanceláře zastupujeme klienty, kteří mají pohledávky napříč celou skupinou. Jednotlivá řízení jsou v různém stavu. Některé společnosti jsou již v insolvenci, u jiných to bohužel očekáváme.

Co se týká jedné z mateřských společností, společnosti Premiot Group, a.s., tak zde bylo čistě z procesních důvodů Vrchním soudem zrušeno rozhodnutí o úpadku. S poměrně vysokou mírou pravděpodobnosti bude v nejbližší době rozhodnuto o úpadku opětovně (neboť dlužník se v tomto stavu zcela jistě nachází s ohledem na počet a rozsah pohledávek aktuálně přihlášených). Následně znovu počne běžet lhůta, během níž lze podávat přihlášky.

Informujeme, že náš klient se stal členem věřitelského výboru Premiot Group, a.s., přičemž v zastoupení klienta v tomto výboru budeme v maximální možné míře hájit práva všech věřitelů.

U společnosti PREMIOT obchodní, a.s. došlo k vyhlášení moratoria, kdy po tuto dobu není možné vydat rozhodnutí o úpadku; přihlášky pohledávek ale podávat lze. O dalším postupu v rámci situace okolo společnosti PREMIOT obchodní, a.s. Vás budeme dále informovat.

U společnosti Česká Žula Premiot IX s.r.o., byl již prohlášen konkurz a běží lhůta pro přihlášení pohledávek.

Společnosti Premiot Realitní s.r.o. je ve fázi, kdy zatím nedošlo k rozhodnutí o úpadku, i když jej očekáváme v nejbližší době.

Stav u ostatních společností můžete sledovat v insolvenčním rejstříku na www.justice.cz případně na našich stránkách https://www.pomocklientumskupinypremiot.cz/aktualni-stav-insolvencnich-rizeni/

Za naši kanceláře monitorujeme stavy u všech jednotlivých společností a volíme pro klienty co nejefektivnější postup při vymáhání jejich pohledávek.

Dovolujeme si touto cestou upozornit klienty Premiotu na nutnost přihlášení pohledávek i nesplatných, neboť i tyto musí být v propadné lhůtě přihlášeny do jednotlivých insolvenčních řízení! Lhůta pro přihlášení pohledávek běží od rozhodnutí o úpadku a činí 2 měsíce. Přihlášky pohledávek můžete podávat i před rozhodnutím o úpadku.

Pokud máte zájem o naše právní služby, postupujte prosím podle pokynů v sekci „Chci právní zastoupení“ na těchto stránkách. Neváhejte se na nás obrátit o informace.

V úctě

za tým KubicaPartners Advokátní kancelář s.r.o.
Mgr. Lucie Ocelíková, spolupracující advokátka
JUDr. Radim Kubica, advokát

11.10.2023

Lhůta pro přihlášení pohledávek

Vážení,

informujeme Vás, že naše klientka se stala členem prozatímního věřitelského výboru dlužníka Premiot Group a.s., když tedy v jejím zastoupení, budeme aktivně hájit práva všech věřitelů.

Připomínáme, že lhůta pro přihlášení pohledávek u Premiot Group a.s. končí 23.10.2023, když je potřeba v této lhůtě přihlásit všechny i nesplatné pohledávky, které máte za tímto dlužníkem. Upozorňujeme zejména vlastníky zajišťovacích směnek , že pokud jim byly vystaveny směnky, jež avaloval Premiot Group a.s., je třeba v uvedené lhůtě přihlásit pohledávku ze zajištění do insolvenčního řízení Premiot Group a.s., jinak jim nemůže v tomto insolvenčním řízení ze zajištění být nic plněno.

Sledujte aktuální stav jednotlivých řízení a lhůty: zde

Insolvenční řízení u jednotlivých společností pravidelně monitorujeme, chystáme přihlášky pohledávek našich klientů a jsme připraveni hájit Vaše zájmy. Pro další informace se na nás neváhejte obrátit.

27.09.2023

Stav insolvenčních řízení k 27.09.2023

Společnost zahájeno insolvenční řízení prohlášen úpadek konec lhůty pro přihlášky způsob řešení úpadku
6600204 PREMIOT obchodní, a.s. 19.05.2023
25967045 Hotel Karolina s.r.o. 08.06.2023 21.07.2023 reorganizace
6848338 Premium Data Systems s.r.o. 19.06.2023
9517413 Premium Data Systems III. s.r.o. 20.06.2023
4405030 Premiot Group, a.s. 11.07.2023 23.08.2023 23.10.2023
5634113 PREMIOT těžební, a.s. 29.08.2023 ODMÍTNUT INS. NÁVRH
10865250 PREMIOT realitní, a.s. 07.09.2023
28208536 Les Marrons a.s. 21.09.2023
11940522 Česká žula Premiot IX. s.r.o. 26.09.2023
20.07.2023

Insolvenční řízení​

Vážení klienti,

informujeme tímto, že u některých společností skupiny PREMIOT byla zahájena insolvenční řízení. Zejména se jedná o společnost Premiot obchodní a.s. a Premiot Group a.s..

Od rozhodnutí o úpadku, je třeba přihlásit Vaše pohledávky do insolvenčního řízení dlužníka, a to v propadné lhůtě 2 měsíců! Jako profesionál na poli insolvencí nabízíme zastoupení v celém insolvenčním řízení, od podání přihlášky, po zastoupení na přezkumném jednání a schůzi věřitelů. Jsme připraveni na těchto jednáních naše klienty zastupovat, tedy hlasovat a prosazovat jejich zájmy.

Advokát naší kanceláře, pan JUDr. Radim Kubica, MBA je současně i insolvenčním správcem, a tedy problematika insolvenčního řízení mu není vůbec cizí. V rámci insolvenčního řízení dlužníka Growing Way, zastupuje naše kancelář více než 1700 věřitelů a JUDr. Kubica je v zastoupení klienta předsedou věřitelského výboru, dalších více než 200 věřitelů naše kancelář zastupuje v insolvenčním řízení Energetický Holding Malina a.s. V současné chvíli řešíme zastupování také v kauzách společnosti Diversity Capital a.s. a také společností se skupiny Concord Financial. Máme tedy v rámci kanceláře zkušenosti a také kapacitu zastupovat klienty hromadně a ve velkém množství. V případě zájmu o naše právní zastoupení, se na nás neváhejte obrátit.

Klikněte zde: CHCI PRÁVNÍ ZASTOUPENÍ

V úctě
Tým KubicaPartners s.r.o. Advokátní kancelář