KubicaPartners s.r.o.

Zastupujeme několik set poškozených klientů společnosti Energeticky Holding Malina a.s.

KubicaPartners s.r.o., Advokátní kancelář
IČ: 03220885, DIČ: CZ03220885
sídlem O. Lysohorského 702, Frýdek-Místek, PSČ: 738 01
zapsaná v OR u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 59622
Nabídka právních služeb uvedena na : www.kubicapartners.cz
bankovní spojení: 123-4408800237/0100
Aktuální informace: www.PomocKlientumSkupinyPremiot.cz
Kontaktní email: premiot@kubicapartners.cz
Kontaktní mobilní telefonní číslo: 705 849 974

CHCI PRÁVNÍ ZASTOUPENÍ - klikněte ZDE

Publikováno: 16.04.2024

Aktuální sdělení

Vážení věřitelé společností ze skupiny Premiot,

jak je Vám jistě známo, do skupiny Premiot patří více než 50 společností. Seznam hlavních společností naleznete na našem webu. V rámci naší kanceláře zastupujeme klienty, kteří mají pohledávky napříč celou skupinou. Jednotlivá řízení jsou v různém stavu. Některé společnosti jsou již v insolvenci, u jiných to bohužel očekáváme. Aktuální stav insolvenčních řízení naleznete zde .

Zejména věnujte pozornost tomu, že lhůta pro přihlášení pohledávek běží aktuálně zejména v insolvenčním řízení společnosti PREMIOT obchodní, a to do 13.5.2024, dále v ins. řízení Česká žula Strojní II. s.r.o. do 21.5.2024, Česká Žula Strojní IV. s.r.o. do 27.5.2024 a také u Premium Data Systems II. s.r.o., a to do 20.5.2024.

U společnosti Premiot Group, a.s., IČO: 04405030 došlo k uplynutí základní lhůty k přihlášení pohledávek věřitelů, nicméně je nutno dodat, že uvedená lhůta byla závazná toliko pro „domácí“ věřitele. Pokud jste zahraničním a zatím Vám nebyla doručena výzva insolvenčního soudu s uvedením zvláštní lhůty k podání přihlášky pohledávky, i nadále máte možnost se do insolvenčního řízení se svým nárokem zapojit. V případě zájmu o využití našich služeb viz
(chci právní zastoupení) . Na den 29.05.2024 je nařízeno přezkumné jednání, v rámci kterého budou insolvenčním správcem posuzovány přihlášky pohledávek. Jejich seznam bude vyvěšen na webových stránkách insolvenčního rejstříku nejméně 15 dní před stanoveným termínem. U přezkumného jednání bude insolvenční správce přihlášené nároky buď zjišťovat (uznávat), nebo je popírat. Nároky zjištěné u přezkumného jednání budou zařazeny do uspokojení v rámci insolvenčního řízení a budou uspokojeny, jakmile bude majetek dlužníka zpeněžen a nebudou další překážky pro podání konečné zprávy. Ze strany insolvenčního správce nebyl dosud předložen soupis majetkové podstaty dlužníka.

U společnosti PREMIOT realitní, a.s., IČO: 10865250 , došlo rovněž k uplynutí lhůty k přihlášení pohledávek, nicméně je nutno dodat, že platí obdobná situace jako u společnosti Premiot Group, a.s. – tedy, že uvedená lhůta byla závazná toliko pro „domácí“ věřitele. Pokud jste zahraničním věřitelem, i nadále máte možnost se do insolvenčního řízení se svým nárokem zapojit. Přezkumné jednání je nařízeno na den16.05.2024. Dle soupisu majetkové podstaty dlužníka je v jeho majetku celkem 117.927.345,- Kč, zejména v pohledávkách za dalšími subjekty skupiny Premiot.

U společnosti PREMIOT obchodní, a.s., IČO: 06600204 došlo dne 11.03.2024 ke zjištění úpadku společnosti. Věřitelé společnosti mohou do 13.05.2024 uplatňovat své splatné i nesplatné nároky prostřednictvím přihlášky pohledávky do insolvenčního řízení. V případě zájmu o využití našich služeb viz (chci právní zastoupení).Dle sdělení insolvenčního správce dlužník neposkytuje potřebnou součinnost. Aktuálně byl sepsán majetek dlužníka v celkové výši 45.552.749,56 Kč, z kterých podstatná část představují pohledávky dlužníka za dalšími subjekty skupiny Premiot.

Stav u ostatních společností můžete sledovat v insolvenčním rejstříku na www.justice.cz případně na našich stránkách https://www.pomocklientumskupinypremiot.cz/aktualni-stav-insolvencnich-rizeni/

Za naši kancelář monitorujeme stavy u všech jednotlivých společností a volíme pro klienty co nejefektivnější postup při vymáhání jejich pohledávek.

Dovolujeme si touto cestou upozornit klienty Premiotu na nutnost přihlášení pohledávek i nesplatných, neboť i tyto musí být v propadné lhůtě přihlášeny do jednotlivých insolvenčních řízení! Lhůta pro přihlášení pohledávek běží od rozhodnutí o úpadku a činí 2 měsíce. V případě zahraničních věřitelů započne plynout 2 měsíční lhůta od doručení výzvy insolvenčního soudu takovému věřiteli. Přihlášky pohledávek můžete podávat i před rozhodnutím o úpadku. Vždy je důležité řádně posoudit, kdo je Vaším dlužníkem!

Pokud máte zájem o naše právní služby, postupujte prosím podle pokynů v sekci „Chci právní zastoupení“ na těchto stránkách. Neváhejte se na nás obrátit o informace.

V úctě

Tým AK KubicaPartners s.r.o., Advokátní kancelář

Publikováno: 20.11.2023

Aktuální sdělení

Vážení,

rádi bychom Vás informovali o některých aktualitách souvisejících s insolvenčními řízeními společností ze skupiny Premiot. Jak je Vám jistě známo do skupiny Premiot patří více než 50 společností. Seznam hlavních společností naleznete na našem webu.

V rámci naší kanceláře zastupujeme klienty, kteří mají pohledávky napříč celou skupinou. Jednotlivá řízení jsou v různém stavu. Některé společnosti jsou již v insolvenci, u jiných to bohužel očekáváme.

Co se týká jedné z mateřských společností, společnosti Premiot Group, a.s., tak zde bylo čistě z procesních důvodů Vrchním soudem zrušeno rozhodnutí o úpadku. S poměrně vysokou mírou pravděpodobnosti bude v nejbližší době rozhodnuto o úpadku opětovně (neboť dlužník se v tomto stavu zcela jistě nachází s ohledem na počet a rozsah pohledávek aktuálně přihlášených). Následně znovu počne běžet lhůta, během níž lze podávat přihlášky.

Informujeme, že náš klient se stal členem věřitelského výboru Premiot Group, a.s., přičemž v zastoupení klienta v tomto výboru budeme v maximální možné míře hájit práva všech věřitelů.

U společnosti PREMIOT obchodní, a.s. došlo k vyhlášení moratoria, kdy po tuto dobu není možné vydat rozhodnutí o úpadku; přihlášky pohledávek ale podávat lze. O dalším postupu v rámci situace okolo společnosti PREMIOT obchodní, a.s. Vás budeme dále informovat.

U společnosti Česká Žula Premiot IX s.r.o., byl již prohlášen konkurz a běží lhůta pro přihlášení pohledávek.

Společnosti Premiot Realitní s.r.o. je ve fázi, kdy zatím nedošlo k rozhodnutí o úpadku, i když jej očekáváme v nejbližší době.

Stav u ostatních společností můžete sledovat v insolvenčním rejstříku na www.justice.cz případně na našich stránkách https://www.pomocklientumskupinypremiot.cz/aktualni-stav-insolvencnich-rizeni/

Za naši kanceláře monitorujeme stavy u všech jednotlivých společností a volíme pro klienty co nejefektivnější postup při vymáhání jejich pohledávek.

Dovolujeme si touto cestou upozornit klienty Premiotu na nutnost přihlášení pohledávek i nesplatných, neboť i tyto musí být v propadné lhůtě přihlášeny do jednotlivých insolvenčních řízení! Lhůta pro přihlášení pohledávek běží od rozhodnutí o úpadku a činí 2 měsíce. Přihlášky pohledávek můžete podávat i před rozhodnutím o úpadku.

Pokud máte zájem o naše právní služby, postupujte prosím podle pokynů v sekci
Chci právní zastoupení“ na těchto stránkách. Neváhejte se na nás obrátit o informace.

V úctě

za tým KubicaPartners Advokátní kancelář s.r.o.
Mgr. Lucie Ocelíková, spolupracující advokátka
JUDr. Radim Kubica, advokát

Publikováno: 11.10.2023

Lhůta pro přihlášení pohledávek

Vážení,

informujeme Vás, že naše klientka se stala členem prozatímního věřitelského výboru dlužníka Premiot Group a.s., když tedy v jejím zastoupení, budeme aktivně hájit práva všech věřitelů.

Připomínáme, že lhůta pro přihlášení pohledávek u Premiot Group a.s. končí 23.10.2023, když je potřeba v této lhůtě přihlásit všechny i nesplatné pohledávky, které máte za tímto dlužníkem. Upozorňujeme zejména vlastníky zajišťovacích směnek , že pokud jim byly vystaveny směnky, jež avaloval Premiot Group a.s., je třeba v uvedené lhůtě přihlásit pohledávku ze zajištění do insolvenčního řízení Premiot Group a.s., jinak jim nemůže v tomto insolvenčním řízení ze zajištění být nic plněno.

Sledujte aktuální stav jednotlivých řízení a lhůty: zde

Insolvenční řízení u jednotlivých společností pravidelně monitorujeme, chystáme přihlášky pohledávek našich klientů a jsme připraveni hájit Vaše zájmy. Pro další informace se na nás neváhejte obrátit.

Publikováno: 20.07.2023

Insolvenční řízení

Vážení klienti,

informujeme tímto, že u některých společností skupiny PREMIOT byla zahájena insolvenční řízení. Aktuální stav insolvenčních řízení naleznete v přehledné tabulce výše nebo zde.

Od rozhodnutí o úpadku, je třeba přihlásit Vaše pohledávky do insolvenčního řízení dlužníka, a to v propadné lhůtě 2 měsíců! Jako profesionál na poli insolvencí nabízíme zastoupení v celém insolvenčním řízení, od podání přihlášky, po zastoupení na přezkumném jednání a schůzi věřitelů. Jsme připraveni na těchto jednáních naše klienty zastupovat, tedy hlasovat a prosazovat jejich zájmy.

Advokát naší kanceláře, pan JUDr. Radim Kubica, MBA je současně i insolvenčním správcem, a tedy problematika insolvenčního řízení mu není vůbec cizí. V rámci insolvenčního řízení dlužníka Growing Way, zastupuje naše kancelář více než 1700 věřitelů a JUDr. Kubica je v zastoupení klienta předsedou věřitelského výboru, dalších více než 200 věřitelů naše kancelář zastupuje v insolvenčním řízení Energetický Holding Malina a.s. V současné chvíli řešíme zastupování také v kauzách společnosti Diversity Capital a.s. a IPC. Máme tedy v rámci kanceláře zkušenosti a také kapacitu zastupovat klienty hromadně a ve velkém množství. V případě zájmu o naše právní zastoupení, se na nás neváhejte obrátit.

Klikněte zde: CHCI PRÁVNÍ ZASTOUPENÍ

V úctě
Tým KubicaPartners s.r.o. Advokátní kancelář

K členům skupiny PREMIOT patří zejména:

PREMIOT obchodní, a.s.
PREMIOT realitní, a.s.
PREMIOT Capital Fund SICAV a.s.
PREMIOT těžební, a.s.
Premiot Property Group a.s.
Premiot Property Group CZ, SK a.s.
Nadační fond PREMIOT
Premium Data Systems s.r.o.
Premium Data Systems II. s.r.o.
Premium Data Systems III. s.r.o.
Premium Data Systems IV s.r.o.
PREMIOT kredit, s.r.o.
Premiot Services & Facility a.s.
Premiot Energy Group a.s.
Premiot Partners Capital, a.s.

Apartmány Mýto pod Ďumbierom I
Apartmány Mýto pod Ďumbierom II
Apartmány Mýto pod Ďumbierom III
Apartmány Mýto pod Ďumbierom IV
Apartmány Mýto pod Ďumbierom V

Premiot East Capital, a.s.
Premiot Group, a.s.
PREMIOT nemovitostní I., a.s.
Premiot Blockchain Technology a.s.
Premiot Investment Group a.s.
Property Premiot I. s.r.o.
Property Premiot II. s.r.o.
Property Premiot III. s.r.o.
Property Premiot IV. s.r.o.
Nadační fond La Verido
Česká žula, a.s.
Česká žula Strojní I. s.r.o.
Česká žula Strojní II. s.r.o.
Česká žula Strojní III. s.r.o.
Česká žula Strojní IV. s.r.o.

Česká žula Strojní V. s.r.o.
Česká žula Strojní VI. s.r.o.
Česká žula Premiot I. s.r.o.
Česká žula Premiot II. s.r.o.
Česká žula Premiot III. s.r.o.
Česká žula Premiot IV. s.r.o.
Česká žula Premiot V. s.r.o.
Česká žula Premiot VI. s.r.o.
Česká žula Premiot VII. s.r.o.
Česká žula Premiot VIII. s.r.o.
Česká žula Premiot IX. s.r.o.
Česká žula Premiot X. s.r.o.
Česká žula Premiot XI. s.r.o.
Česká žula Premiot XII. s.r.o.
Česká žula Premiot XIII. s.r.o.

Moravské břidlicové doly, a.s.
Karolína Residence I. s.r.o.
Karolína Residence s.r.o.
Hotel Karolina s.r.o.
BD P5 Skalka II. s.r.o.
BD P5 Skalka I. s.r.o.
BD P5 Skalka III. s.r.o.
BD P5 Skalka V. s.r.o.
BD P5 Skalka IV. s.r.o.
BD P5 Skalka VII. s.r.o.
BD P5 Skalka X. s.r.o.
BD P5 Skalka VIII. s.r.o.
BD P5 Skalka VI. s.r.o.
BD P5 Skalka IX. s.r.o.
Les Marrons a.s.

KubicaPartners s.r.o.

Jsme tým profesionálů z oborů práva a ekonomie. Znát právo pro nás neznamená pouhé memorování slov zákonů. Jde především o umění a odvahu využít sílu a moc, jež právo nabízí pro řešení situací, ve kterých se nacházíte.

Členové našeho týmu se specializují na jednotlivé oblasti práva, v nichž patří k těm nejlepším. Velikost našeho týmu nám umožňuje pokrýt celou škálu odvětví právního řádu ČR.

Máme za sebou tisíce zhotovených smluv, vyhraných soudních sporů a úspěšných jednání. Naší přidanou hodnotou je zejména schopnost kreativně a komplexně navrhnout více postupů vedoucích k realizaci vašich záměrů.

Můžete nás kontaktovat, najdeme řešení i pro vás.

Jak vám můžeme pomoci?

Praktikujeme právo již od roku 1998

Rodinné právo

Rozvod, výživné, vypořádání

Smluvní agenda

Kupní, darovací smlouvy

Směnky

Biancosměnky, eliminace žalob

Ústavní právo

Ochrana základních práv

GDPR

Ochrana osobních údajů

Firemní právo

Korporace, společnosti, družstva

Rychlý kontakt

Zavolejte nám 705 849 974 nebo vyplňte formulář.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat. Ozveme se při nejbližší možné příležitosti. Vzhledem k počtu poškozených klientů může být odezva delší než obvykle.